1. כללי

אתר האינטרנט . א. (להלן-“אתר האינטרנט”), הינו האתר הרשמי של מלון אחוזת ירדן (להלן- “המלון”). הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה, או באמצעות פניה טלפונית למספר 04-6802323.

ב. כל הנכנס לאתר ו/או כל המזמין ו/או המעוניין להזמין לינה דרך אתר זה (להלן-“המשתמש/הרוכש/המזמין”), מצהיר כי קרא תקנון זה, הבין היטב את האמור בו וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד המלון ו/או מי מבעליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם ו/או מי ממפעילי האתר

ג. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי המלון שומר על כל זכויותיו בעניין זה. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

ד. כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס’ תעודת זהות/מס’ דרכון ומספר כרטיס האשראי.

ה. משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן- “פרטי הרכישה”).

ו. המלון ו/או מי מטעמו אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

ז. המלון ו/או בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, מספר חדרים, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

ח. מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי המלון יהא זכאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.

ט. פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר, הינם לצורך שמירת ההזמנה/ביטחון

התשלום יתבצע במלואו עם ההגעה למלון במזומן/כרטיס אשראי (אין אפשרות לתשלום בצ’ק).

י. בעת סיום הליך ההזמנה באינטרנט, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מספר הזמנה.

  1. שמירת זכויות

א. כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי למלון אחוזת ירדן והסימנים המסחריים המוצגים באתר שייכים למלון. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ ,למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של המלון למעט במקרים של הורדת מידע לשימוש אישי ולא מסחרי.

ב. המלון זכאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

ג. המלון זכאי לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת ולמשתמש לרבות ,לאחר שבוצעה ההזמנה, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד המלון בעניין זה.

ד. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, לכל חדר יש לעשות הזמנה עם פרטי האורחים שילונו בחדר: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת-זיהוי ומספר כרטיס אשראי.

ה. המלון רשאי שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי צורך להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המלון בעניין זה.

ו. באתר ניתן למצוא קישורים (להלן-“לינקים”) לאתרי אינטרנט אחרים (להלן-“האתרים המקושרים”). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. המלון אינו אחראי ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

ז. על מנת לקשר ו/או להציג את האתר  באתרים אחרים, יש לפנות למלון לצורך קבלת אישור בכתב מראש.

  1. תנאים והגבלות

א. המחירים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ.

גם בעלי אזרחות ישראלית המזמינים באתר בשפה שאינה עברית יחויבו בתוספת מע”מ

במעמד התשלום בהגעה.

ב. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי תקנון זה, לרבות קבלת ההזמנות ומחירי הלינות.

ג. שעת כניסה לחדרים ביום חול בשעה 15:00 ,בשבת ומוצאי חג בשעה 19:00 או שעתיים מיציאת השבת.

 שעת פינוי החדרים ביום חול  בשעה 11:00 , בשבת ומוצאי חג בשעה 14:00 .

ד. תינוק- מי שגילו עד 2 שנים. ילד-מי שגילו 2 שנים ועד 12 שנים.

ה. הזמנת חדרים תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

ו. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.

  1. תנאי ביטול

בכל ימות השנה עד 48 שעות לפני ההגעה- ביטול בחינם,

פחות מכך נחייב דמי ביטול של מחיר לילה ראשון, לכל חדר, לפי סוג החדר המוזמן.

  1. ביטול הזמנה/ שינוי

נהלי שינוי וביטול הזמנות שנעשו דרך אתר הבית:

שינוי הזמנה:

שינוי בהזמנה לא ניתן לבצע ישירות באתר. אורח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה

יעשה זאת דרך אי-מייל[email protected]   , כל שינוי בהזמנה כפוף לזמינות החדרים,

מדיניות הזמנות וביטולים של המלון ואישור בכתב ממרכז ההזמנות.

ביטול הזמנה:
מותנה במדיניות הביטולים כפי שהוגדרה בתקנון האתר.

  1. הגבלת אחריות

א. המלון ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא ישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

ב. המלון אינו אחראי לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות המלון ו/או מי מטעמו בקשר עם האמור.

ג. המלון אינו אחראי לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לו שליטה עליו.

ד. למלון הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד המלון בעניין זה.

ה. המלון ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם המלון, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם לרבות מודעות פרסומת ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המלון ו/או מי מטעמו בשל כך. ו. כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע”י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

 ו. עם תקנון זה ו/או האתר סמכות שיפוט מקומית ייחודית כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבית המשפט המוסמך בעיר קריית שמונה בלבד.

  1. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:

א. המלון מתחייב שלא להעביר את פרטי אמצעי התשלום של הלקוח לצד שלישי.

ב. למרות האמור לעיל, המלון יהיה רשאי להעביר את פרטיו של המשתמש לצד שלישי במקרה בהם המשתמש ביצע מעשה/ מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במלון ו/או בצדדים שלישיים, המשתמש עשה שימוש בשירותי המלון לביצוע בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי המלון צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 שינוי / ביטול הזמנה

נהלי שינוי וביטול הזמנות שנעשו דרך אתר הבית:

שינוי הזמנה:

אורח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה יעשה זאת דרך הדוא”ל [email protected]
כל שינוי בהזמנה כפוף לזמינות החדרים, מדיניות הזמנות וביטולים של המלון
ואישור בכתב ממרכז ההזמנות.

ביטול הזמנה:

מותנה במדיניות הביטולים כפי שהוגדרה בתקנון האתר.

לשאלות/ בקשות/ בירורים נוספים, אנא פנו למרכז ההזמנות שלנו בטלפון 046802323

 

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן