1. הקדמה

1.1. מדיניות פרטיות זו של אחוזת ירדן- מלון בוטיק – ירדן ב.ש.י.י.נדל”ן בע”מ  513574863(“מדיניות פרטיות” ו-“המלון”) ויצוינו בה הקווים הכלליים של האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך, במסגרת שימושך באתר, לרבות בעת ביצוע הזמנות, רכישת מוצרים או שירותים באתר המלון ושירות הלקוחות של המלון (“השירותים”).

1.2. פרטיותך חשובה לנו! אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“החוק”).

1.3. מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי-מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים (“מידע”).

1.4. המידע יישמר במאגר המידע של המלון למשך התקופה הדרושה למלון למימוש המטרות המותרות לו על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו (“מאגר מידע” ו-“המטרות”, בהתאמה).

1.5. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר (“תנאי השימוש”). השימוש באתר לרבות התכנים והשירותים השונים המופעלים בו, מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

1.6. תשומת ליבך כי המלון שומר על זכותו לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם לתכנים, שירותים, מוצרים ואפשרויות חדשות שיתווספו לאתר. לפיכך, המלון ממליץ לחזור ולעיין במדיניות פרטיות זו בכל גלישה באתר.

1.7. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לגברים ולנשים כאחד. כמו כן, ניסוח בלשון יחיד כולל את הרבים, ולהיפך, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או הגיונם.

  1. המידע הנאסף

2.1. מידע מזהה שתמסור לנו או שייאסף על ידינו, יישמר במאגר המידע של המלון (“מידע אישי”). המלון ישמור את המידע האישי, למשך תקופת הזמן הדרושה להגשמת המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות, או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.

2.2. מידע שיימסר על ידך:

2.2.1. כאשר תירשם לאתר ולשירותים המוענקים בו, למשל במקרה של הזנת פרטי קשר בעת ביצוע הזמנה באתר, תידרש למסור לנו מידע אישי (שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא”ל ואמצעי תשלום) אשר יישמר במאגר המידע (“שירות לקוחות”).

2.2.2. המידע האישי שתמסור כחלק מרישומך לאתר ישמש למטרות הבאות:

2.2.3. מעבר לאמור לעיל, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות שונות המאפשרות לנטר את פעילותך באתר לצרכי אבטחת מידע, לשם ייעול השירותים שלנו, על מנת להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות ובכדי לשווק את השירותים המוצעים על ידנו.

2.2.4. אנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלך לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות פרטיות זו.

2.2.5. אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל תאגיד בקבוצת התאגידים שלנו (חברות /אגודות בת) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות פרטיות זו.

2.3. שימוש בקוקיות

2.3.1. קוקיות (cookies) הם קבצי מידע המוטמעים בדפדפן או במכשיר שבו הינך משתמש בעת גלישתך באתר, ומנטרים מידע אודות התנהלותך באתר. שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר. באמצעות הקוקיות, תנוטר פעילותך וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובתIP  משך ביקורך באתר, גרסאות מערכת ההפעלה/דפדפן, מיקום ועוד  (“איסוף המידע”).

2.3.2. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט בו אתה משתמש ומחיקת היסטורית השימוש שלך, או על ידי שינוי הגדרות מערכת ההפעלה של מכשיר הקצה שברשותך, בכל עת. בטלפונים חכמים, ניתן להגביל את השימוש במזהה המכשיר לצרכי פרסום. ככל ותחסום את פעילות הקוקיות, יתכן שחלק משירותי האתר לא יהיו זמינים לך עוד, או שתצטרך להזין מחדש פרטים בכל ביקור באתר. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך.

2.3.3. ככל שתספק לנו פרטים אודות אנשים אחרים (למשל בני משפחה) או בשמם, עלייך לקבל את הסכמתם לכך, למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש או התקנון של השירות הרלוונטי.

  1. השימוש במידע הנאסף

אנו נשתמש במידע האישי לצורך מתן השירותים, צרכים תפעוליים, יצירת קשר, שירות לקוחות, ייעול ובקרה, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים מחקריים, פרסום ושיווק מטעמנו (לרבות מסירת מידע על מוצרים ושירותים וכולל מידע המותאם לך אישית והגנה על זכויות משפטיות ואינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.

  1. שמירת המידע

המלון רשאי לשמור את המידע האישי בהתאם לדין החל, על מנת ליישב סכסוכים, לפעול לפתרון בעיות, לסייע בכל חקירה, לעמוד בהוראות הדין המחייבות שמירת מידע אודות עסקאות/תשלומים, לאכוף את תנאי השירותים ולנקוט בפעולות אחרות המותרות על פי דין.

  1. העברת מידע לצד שלישי

המלון יוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו”ל, במקרים הבאים:

5.1. לטובת מימוש המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, המטרות המותרות לנו על פי דין ואינטרסים לגיטימיים שלנו (למשל לשם מניעת הונאה). העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להוראות הדין ולהתחייבויות הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת לפי סוג המידע המועבר.

5.2. במסגרת שיתוף פעולה של המלון עם קבלני משנה וספקים (כגון חברות לטיפול בתשלומים בכרטיסי אשראי, חברות תמיכה ותחזוקה לציוד, ספקי תוכנה, ועורכי דין).

5.3. במסגרת מכירת עסקי המלון (כולם או חלקם), ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.

5.4. קבלת צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת לעשות כן.

5.5. לצורך התגוננות מפני תביעות משפטיות.

5.6. לצרכי מחקר וסטטיסטיקה.

  1. פרסומות ודיוור ישיר

6.1. המידע האישי עשוי לשמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר של שירותי המלון ו/או מי מטעמו או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה עם המלון.

6.2. בכפוף להסכמתך, נהיה רשאים להוסיפך לרשימת תפוצה במסגרתה יישלח אליך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים, בכל אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות דוא”ל, הודעות SMS, הודעות WhatsApp, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות (“דיוור/ים” ו-“רשימת תפוצה”, בהתאמה). באפשרותך לבקש בכל עת, להימחק מרשימת התפוצה, באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא”ל [email protected]  .

6.3. לתשומת ליבך, כי ייתכן שגם לאחר בקשת הסרתך מרשימת התפוצה, עשויים להישלח אליך דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

  1. זכות עיון במידע ותיקונו

כדי לעיין במידע שאנו שומרים אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב למוקד השירות בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]  ולפעול בהתאם להנחיותינו על מנת שנוכל לוודא את זהותך. אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו מדויק, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו, בכפוף למקרים בהם הדין מאפשר לנו או מחייב אותנו לשמור את המידע כפי שהוא.

  1. מחיקת מידע

מחיקת מידע תתאפשר בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה במקרים בהם הוא אינו נדרש לנו לצורך אספקת השירותים, להגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, לציות לדרישה על-פי דין לשמור מידע, או לצורך התגוננות מפני תביעות. על אף האמור, נבקש ליידע אותך כי בהתאם להוראות הדין המלון מחויב לשמור חלק מהמידע עלייך ויתכן שיחויב בשמירתו גם אם ביקשת למחוק אותו.

  1. אבטחת מידע

9.1.  המלון משתמש באמצעי אבטחת מידע לשמירה על המידע האישי הקיים במאגר המידע ולצמצום הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע שלו (“אמצעי אבטחת מידע”). עם זאת, אמצעי אבטחת המידע לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת מפני פריצות וחדירות שונות למאגר המידע. אשר על כן, יובהר כי המלון אינו מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע האישי המאוחסן בו.

9.2. כמו כן, יובהר כי באחריותך לנקוט באמצעי אבטחת מידע הולמים, לרבות שימוש בסיסמאות, בנוגדני וירוסים ותקיפות האקרים ועדכוני תוכנה (“נקיטת אמצעים עצמית”). המלון לא יישא בכל אחריות לחשיפת מידע אישי או לכל שימוש לרעה במידע האישי הנובע מהעדר נקיטת אמצעים עצמית.

9.3. בשימושך באתר הנך מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המלון ו/או מי מטעמו עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר או במאגר המידע, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת המלון.

9.4. ככל שלצורך שימושך באתר יהיו ברשותך שם משתמש וסיסמה הינך מתחייב כי הם יהיו לשימושך האישי בלבד, ולא להעבירם לצד שלישי כלשהו. המלון לא יישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם מצד גורם בלתי מאושר.

9.5. ייתכן ועם הגעתך למלון תתבקש למסור פרטים אישיים נוספים (או לעדכן פרטים קיימים). על מסירת פרטים אלו יחולו הוראות מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש.

  1. פנייה לשירות הלקוחות של המלון

לפנייה לשירות הלקוחות של המלון ולבירור פרטים אודות זכויותיך כאמור לעיל, ניתן לפנות לכתובת הדוא”ל: [email protected]  או למספר הטלפון: 04-6802323,  בימים א-ה (שאינם ימי חג) בין השעות 16:00 – 08:00.

 

 

 

דילוג לתוכן