תנאי ביטול

בכל ימות השנה עד 48 שעות לפני ההגעה- ביטול בחינם,

פחות מכך נחייב דמי ביטול של מחיר לילה ראשון, לכל חדר, לפי סוג החדר המוזמן.

ביטול הזמנה/ שינוי

נהלי שינוי וביטול הזמנות שנעשו דרך אתר הבית:

שינוי הזמנה:

שינוי בהזמנה לא ניתן לבצע ישירות באתר. אורח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה

יעשה זאת דרך אי-מייל[email protected]   , כל שינוי בהזמנה כפוף לזמינות החדרים,

מדיניות הזמנות וביטולים של המלון ואישור בכתב ממרכז ההזמנות.

ביטול הזמנה:
מותנה במדיניות הביטולים כפי שהוגדרה בתקנון האתר.

הגבלת אחריות

א. המלון ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא ישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

ב. המלון אינו אחראי לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות המלון ו/או מי מטעמו בקשר עם האמור.

ג. המלון אינו אחראי לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לו שליטה עליו.

ד. למלון הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד המלון בעניין זה.

ה. המלון ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם המלון, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם לרבות מודעות פרסומת ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המלון ו/או מי מטעמו בשל כך. ו. כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע”י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

 ו. עם תקנון זה ו/או האתר סמכות שיפוט מקומית ייחודית כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבית המשפט המוסמך בעיר קריית שמונה בלבד.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:

א. המלון מתחייב שלא להעביר את פרטי אמצעי התשלום של הלקוח לצד שלישי.

ב. למרות האמור לעיל, המלון יהיה רשאי להעביר את פרטיו של המשתמש לצד שלישי במקרה בהם המשתמש ביצע מעשה/ מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במלון ו/או בצדדים שלישיים, המשתמש עשה שימוש בשירותי המלון לביצוע בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי המלון צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 שינוי / ביטול הזמנה

נהלי שינוי וביטול הזמנות שנעשו דרך אתר הבית:

שינוי הזמנה:
אורח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה יעשה זאת דרך הדוא”ל [email protected]
כל שינוי בהזמנה כפוף לזמינות החדרים, מדיניות הזמנות וביטולים של המלון
ואישור בכתב ממרכז ההזמנות.

ביטול הזמנה:
מותנה במדיניות הביטולים כפי שהוגדרה בתקנון האתר.

לשאלות/ בקשות/ בירורים נוספים, אנא פנו למרכז ההזמנות שלנו בטלפון 046802323

 

 

 

דילוג לתוכן